Op onze locatie hechten we veel waarde aan een goede en persoonlijke begeleiding van de leerling. Onze kleinschaligheid helpt daarbij. Docenten en leerlingen kennen elkaar goed.

Alle leerlingen komen in hun schoolloopbaan de volgende personen tegen:

De mentor: de vertrouwenspersoon van de klas. Hij is tevens de centrale persoon in de studiebegeleiding. De mentor onderhoudt de contacten tussen school en ouders/verzorgers. Leerlingen zien de mentor tijdens mentoruren en tijdens de vaklessen die de mentor aan de klas geeft. Ook kan de mentor de leerling uitnodigen tijdens een tunk-uur. Ouders spreken de mentor in ieder geval drie keer per jaar tijdens de doelengesprekken.

De afdelingsleider: verantwoordelijk voor een afdeling binnen de school. De afdelingsleider adviseert mentoren en heeft het overzicht over absenten, telaatkomers, en cijfers.

De decaan:  verstrekt informatie over studie-, beroeps- en onderwijsmogelijkheden en begeleidt samen met de mentor leerlingen bij het maken van keuzes rondom het vakkenpakket en de vervolgstudie. We noemen dit het LOB-traject.  Vanaf klas 1 of 2 gaan leerlingen aan de slag met onder meer beroepsinteressetesten, mentorgesprekken en klassikale voorlichtingen.  

Heb je een topsportstatus? Dan krijg je extra begeleiding van de topsportcoördinator.

Gaat het leren even minder gemakkelijk? Zit je niet goed in zijn vel? Je mentor kan dan de ondersteuningscoördinator inschakelen. De ondersteuningscoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel op het gebied van sociale, psychische en/of leerproblemen en zij onderhoudt contact met de leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs- en ontwikkelpsycholoog en de schoolverpleegkundige.

We hebben ook een intern zorgteam. Zij zorgen voor een zo gericht mogelijke begeleiding leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een keer per zes weken komt dit team bijeen. Het bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de schoolverpleegkundige, de leerplichtconsulent, de schoolmaatschappelijk werker, verzuimcoördinator en de afdelingsleider. Zodra er een aanleiding is, vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking plaats. Deze korte lijntjes en de input van verschillende experts zorgen voor een gedegen begeleiding.

Het kan zijn dat een leerling (of ouder/verzorger of medewerker) een situatie wil bespreken, maar dit niet via de mentor, afdelingsleider of locatiedirecteur zou willen doen. Je kunt dan terecht bij de vertrouwenspersoon.

De jeugdverpleegkundige

Bij ons op school is er op vaste momenten in de week een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aanwezig. Docenten, ouders en leerlingen kunnen hier altijd terecht met vragen die te maken hebben met gezondheid.
 
De jeugdverpleegkundige voert met alle leerlingen van onze school minimaal 2 keer een gesprek tijdens hun tijd hier op school..Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over een gezonde leefstijl en kunnen leerlingen vragen stellen.
 
Als een leerling veel verzuimt, wordt deze aangemeld bij de jeugdverpleegkundige. Samen met de leerling en ouder(s)/verzorger(s), kijkt de jeugdverpleegkundige wat er gedaan kan worden om het verzuim te verminderen.