Ouderbijdrage en studiekosten

U betaalt geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet u zelf betalen. Zoals woordenboeken, een rekenmachine of gymspullen.

Voor bepaalde profielen en de reizen vragen wij echter een (niet-vrijwillige) bijdrage, dit specificeren we hieronder. Tevens is er een vrijwillige ouderbijdrage voor iedere leerling, ook daarover leest u hieronder meer.


a. Profielbijdrage
Thorbecke Talentschool Rotterdam ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke opdracht. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, maar daar bovenop bieden we in de onderbouw ook speciale talentprogramma’s (profielen) aan voor uw kind. Daarmee worden leerlingen nog meer uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Deze inspanningen brengen echter ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur sportaccommodatie, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen.  Als uw kind deelneemt aan deze extra activiteiten vragen we een bijdrage van € 200,-.

Belangrijk: Het reguliere profiel heeft geen profielbijdrage. Leerlingen volgen geen specifieke sport- of dansprogramma, maar krijgen wel meer bewegingsonderwijs dan op andere vmbo-scholen. Leerlingen met het reguliere profiel kiezen heel specifiek extra aandacht aan onderwijs. Op die manier kan een leerling zich ontwikkelen en werken aan vaardigheden om zich volledig te richten op ons onderwijs.

b. Topsport
Als uw kind een topsportstatus heeft, dan geldt de profielbijdrage voor de extra ondersteuning (studiecoördinator / aanpassing rooster / afstemming onderwijs en topsport). Het kan zijn dat in het eerste leerjaar minder aanpassingen nodig zijn en dat dit in de bovenbouw wel het geval is. Ongeacht het leerjaar, ongeacht de mate van ondersteuning die wij nodig vinden, vragen wij dezelfde profielbijdrage.

c. Topdans (DAMU)
Als uw kind is ingedeeld als topdanser (volgens de DAMU-regeling) dan vragen we u de profielbijdrage in de kosten.  Voor deze bijdrage is er een studiecoördinator, passen we waar nodig de roosters aan en vindt er een afstemming plaats tussen onderwijs en topdans. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.


d. Kampen, reizen en excursies

In de loop van het jaar worden er op de verschillende locaties in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd zoals kampen, buitenlandse reizen, excursies en ander extra activiteiten. Hiervoor kan wel een bijdrage gevraagd worden aan de ouders/verzorgers.
 

e. Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdrage is bestemd voor het gebruik van het kluisje (incl. kluispas), kopieertegoed, introductieactiviteiten, de diplomering en diverse andere vieringen.

De locaties van Thorbecke Talentschool Rotterdam hebben actieve ouderraden die de school met raad en daad terzijde staan. Ze organiseren diverse activiteiten voor ouders en leerlingen. Om deze activiteiten mogelijk te maken, vraagt de ouderraad een bijdrage van € 5,- per jaar van de ouders. Enkele voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund: extra bijdragen aan de kosten van eindejaarsactiviteiten (december) en de introductiedag voor leerjaar 1. De ouderraad van elke locatie beslist hoe deze gelden kunnen worden ingezet. Het bedrag dat beschikbaar komt voor de ouderraad, komt volledig ten goede aan de leerlingen van onze school.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle locaties van Thorbecke Talentschool Rotterdam € 60,- en is als volgt opgebouwd:

          Bijdrage voor gebruik kluis        € 20,-  (in leerjaar 1 krijg je eenmalig een kluispas)
          Kopieertegoed                            €   2,-
          Ouderraad                                   €   5,-
          Overige faciliteiten                     € 33-
                                                     Totaal € 60,-

Mocht u met onderdelen van de ouderbijdrage niet akkoord kunnen gaan, dan geeft u dat aan via WIScollect (digitale facturering). U krijgt een e-mail met de inloggegevens.

Kwijtschelding

Wij hopen dat u het belang van de ouderbijdrage onderschrijft. U bent niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Uw privésituatie kan dusdanig zijn, dat u de bijdragen niet kunt betalen. In dat geval kan de school in aantoonbaar urgente gevallen tot kwijtschelding van de bijdragen besluiten. U kunt daartoe contact opnemen met de locatiedirecteur, de heer R. Schrauwen, e-mail: rschrauwen@tvo-rotterdam.nl

 

f. Schoolboeken

Veel boeken die uw kind op school nodig heeft vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen.

Gratis:
leerboeken
werkboeken
projectboeken en tabellenboeken
eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
licentiekosten van digitaal leermateriaal

Niet gratis:
Woordenboeken
Leesboeken
Schrijfmateriaal
Rekenmachines
Gymspullen
Atlas
etc.

 

Algemene voorwaarden ouderbijdragen
Algemene voorwaarden t.a.v. de betaling van de ouderbijdragen, verder bestelling genoemd:

De directie van het Thorbecke Talentschool Rotterdam, verder te noemen “de school” en de ouder/verzorger van de leerling waarvoor de bestelling (zoals ouderbijdrage, profielbijdrage, een reis of excursie) wordt geplaatst, hierna te noemen “de wettelijke vertegenwoordiger”, nemen in aanmerking:

- dat de school naast het verzorgen van regulier onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten, die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen,

- dat de wettelijke vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen,

- dat de wettelijke vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen, en verklaren door het plaatsen van de bestelling het onderstaande te zijn overeengekomen.

1. De wettelijke vertegenwoordiger wenst de leerling (en) in het schooljaar 2019-2020 gebruik te laten maken van de gekozen onderdelen van de schoolnota en de gekozen deelname aan activiteiten.

2. De wettelijke vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde bedrag òf meteen gebruik maken van iDeal, òf uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze mail.

3. Het niet betalen van de profielbijdrage dan wel het niet (tijdig) betalen van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit wordt uitgesloten.

4. Het niet betalen van een activiteit (reis, excursie e.d.) dan wel het niet (tijdig) betalen van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit wordt uitgesloten. Indien de leerling om die reden wordt uitgesloten van een dienst of activiteit, spant de school zich in vervangende diensten en/of activiteiten voor de leerling te organiseren op het tijdstip waarop genoemde diensten en/of activiteiten plaatsvinden.

5. De school verleent op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is van de gevraagde (vrijwillige) ouderbijdrage in voorgaande schooljaren, onder de hierna genoemde omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger:

a. indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm,
b. indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard,
c. andere aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de directie.

6. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden restitutie van de gevraagde profiebijdrage op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger:

a. bij het verlaten van de school: 100% bij vertrek t/m september en  50% restitutie bij het verlaten van de school/profiel tussen 1 oktober en 31 december. Daarna vindt er geen restitutie meer plaats, daar de meeste kosten voor de leerling in het najaar zijn gemaakt.
b. bij tussentijdse inschrijving 10% per maand die de leerling in het desbetreffende schooljaar de school niet heeft bezocht,
c. op schriftelijk verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger kan de school een betalingsregeling toestaan. 

7. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden restitutie van de gevraagde algemeen vrijwillig ouderbijdrage op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:

a. bij het verlaten van de school t/m 31 december 100% restitutie
b. bij het verlaten van de school tussen januari en juni 50% restitutie.