Verzuim en leerplicht

Afwezigheid:
Wij verwachten dat u bij afwezigheid van uw zoon/dochter, door bijvoorbeeld ziekte, doktersbezoek e.d. ons telefonisch op de hoogte stelt voor 08.30 uur. Het speciale telefoonnummer voor absentieregistratie is: 010 – 2890430 (tot 10.00 uur inspreken via een voicemail service).

U wordt verzocht om bezoek aan tandarts, dokter en dergelijke, zo veel mogelijk buiten de lestijd van uw zoon/dochter te plannen. Als dit onverhoopt niet mogelijk is, dient u dit vooraf middels het absentieregistratienummer (010-289 04 30) aan de verzuimcoördinator door te geven.
 
Leerlingen die ziek naar huis willen gaan, melden zich eerst bij de leerlingcoördinator.
 
Alle verzoeken voor verlof regelt u altijd schriftelijk met de locatiedirecteur van de school. Wij zijn terughoudend met onze toestemming hiervoor.

 

Te laat:

Te laat is iedere leerling die na de bel nog de klas binnen wil komen. We hebben geen speciale regelingen voor net te laat of ruim te laat. De te laat regeling geldt voor alle lessen. Docenten noteren afwezigheid tijdens het lesuur in.

Leerlingen die te laat zijn, melden zich altijd bij de Verzuimcördinator (VC) /conciërge. Deze leerlingen krijgen een te laat briefje mee. Zonder te laat briefje mogen zij de les niet in.

Docenten kunnen leerlingen niet op te laat zetten. Dit doet de verzuimcoördinator. Wanneer leerlingen met een te laat briefje binnen komen, zijn zij door de VC al op te laat gezet in Magister.

Leerlingen die te laat zijn, moeten zich de volgende dag om 8.00 uur melden bij de VC. De VC houdt bij wie er niet geweest is en meldt dit bij de leerlingcoördinator en mentor van de betreffende leerling.

Op het moment dat een leerling niet komt, volgt een sanctie van de leerlingcoördinator / afdelingsleider.

De mentor is verantwoordelijk voor (en bespreekt wekelijks) de verzuimstaten van de leerlingen.

 

 

Absentie en/of ziekte:

Afspraken:

De verzuimcoördinator (VC) zorgt er voor dat alle meldingen die binnen zijn gekomen verwerkt en afgehandeld zijn voor 8.30 uur.

Bij redenen die vooraf bekend zijn (tandarts e.d.) dient dit vooraf gemeld te worden middels een brief of telefoontje van de ouders.

De straf bij spijbelen wordt opgelegd door afdelingsleider. Sanctie: in principe dubbele tijd inhalen.

Bij ziekte dient de ouder de leerling ’s morgens middels het antwoordapparaat ziek te melden. Wanneer een leerling afwezig is en niet ziek gemeld is wordt er direct contact opgenomen met ouders door de verzuimcoördinator. Bij geen contact en geen briefje is dit direct OG en wordt in principe de dubbele tijd ingehaald.

 

Ziek naar huis mag alleen via de afdelingsleider. Altijd vragen/melden:

Na contact met ouder / verzorger, mag een leerling (na overleg) naar huis.
 

 

Verantwoordelijkheden:

Leerlingen:

Het begint met de leerlingen. Zij moeten op tijd aanwezig zijn in de lessen.

De ouders / verzorgers:

De ouders / verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind naar school gaat. Verder verwachten we dat zij ons ondersteunen in de bestrijding van de absentie. We zullen hen de eerste week van het schooljaar per brief hier op wijzen. We verwachten dat zij leerlingen per dag ziekmelden. Bij afwezigheid voor tandartsbezoek e.d. verwachten wij van te voren een briefje/ telefoontje.

De docenten:

Iedereen dient voor een goede registratie in Magister te zorgen: melding van de absenten (ook bij langdurige afwezigheid).

De mentor:

De mentor heeft als taak de leerling te begeleiden. Dat betekent dat hij/ zij dagelijks controleert hoe het met de afwezigheid van zijn leerlingen staat. Het is zijn / haar taak er een gesprek met de leerling over te hebben en afspraken te maken hoe de leerling zijn gedrag kan verbeteren. De mentor is verantwoordelijk voor de verzuimregistratie / het verzuim van eigen klas.

De verzuimcoördinator (VC):

Dit is de eerstelijnsopvanger voor te laat en afwezigheidsmeldingen. De leerlingen melden zich bij de VC, deze registreert en controleert de eventuele briefjes/ telefoontjes. De VC verzendt de eerste brief aan de ouders. Heeft dagelijks contact met mentor en afdelingsleider over ongeoorloofde afwezigen. Mentoren zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke absentenregistratie en begeleiding van leerlingen.

De leerlingcoördinator:

De leerlingcoördinator is degene die de leerling bestraft wanneer deze zich niet aan de afspraken en regels houdt. Dat moet steeds duidelijk en consequent gebeuren.

 

Zie voor verdere informatie het TVO-brede verzuimprotocol.