Magister
Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem Magister. Daarin worden de cijfers van de leerlingen maar ook andere belangrijke zaken vastgelegd. Zo heeft bijvoorbeeld ieder vak een eigen lesplan. Daarbij hoort een studiewijzer en een toetsdossier. Deze zijn terug te vinden in Magister. De studiewijzer helpt je bij terugkijken, vooruitkijken en plannen. Er wordt op verschillende manieren getoetst, en deze toetsen kunnen ook op verschillende manieren meewegen.
Alle ouders hebben toegang tot een deel van dit systeem middels de website en een app voor op de telefoon/tablet. Nieuwe ouders ontvangen in de eerste weken na de start een inlogcode. Ook via de ouderportal op deze website kunnen ouders de studievoortgang van hun kind, het rooster en het huiswerk bekijken. Leerlingen hebben eigen inlognaam en wachtwoord.
Docenten voeren cijfers in in Magister. Leerlingen en ouders weten dus altijd precies hoe een leerling er voor staat.

Cijfergeving en rapporten
Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één decimaal. Wij kappen de cijfers af na één decimaal. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een 6,77 als een 6,7 wordt gezien.
Drie keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt met daarop de stand van zaken op dat moment ten aanzien van alle vakken. Ouder(s)/verzorger(s) moeten het rapportmapje op de daarvoor bestemde plaats ondertekenen en weer inleveren bij de afdelingsleider.

Promotienormen
De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op basis van de cijferresultaten en de promotienormen. Deze normen worden jaarlijks besproken met de leerlingen. Houd de normen en studieresultaten goed in de gaten en neem bij twijfel contact op met de mentor of vakdocent.
De promotienormen kunt u hier vinden.

Ouderavonden
Na het eerste rapport is er middels de 10-minuten-gesprekken gelegenheid voor ouders/verzorgers en leerlingen om de studieresultaten met maximaal drie docenten te bespreken. Naast deze ouderspreekavonden kennen we ook algemene ouderavonden, die een meer informatief karakter hebben.

Doelengesprek
Aan het begin van het schooljaar heeft elke leerling een doelengesprek. De leerling vertelt aan de (studie)coach/mentor en ouders/verzorgers wat zijn/haar doelen zijn voor het schooljaar. Na rapport 2 (maart/april) is er opnieuw een gesprek tussen de leerling, (studie)coach/mentor en ouders/verzorgers om te bespreken hoe het gaat met de resultaten én om te kijken hoe het gaat met het behalen van de gestelde doelen.